Referater

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i LAP Københavns Omegn

Tirsdag den 19. februar 2008 på restaurant Ankara, Krystalgade 8, Kbh.

Tilstedeværende: Wenkina Weidner, Anders T. Raabo, Lars Arredondo, Finn Hansen,

Nils H. Andersen & Michael P. Krog

Dagsordenpunkter:

1 & 2        Referent blev Michael og der blev ikke valgt dirigent.

3       Den udsendte dagsorden blev godkendt.

Vi havde under punktet en uformel snak og udveksling af spørgsmål.

Herunder om økonomi og ansvar. Ifølge vedtægterne tegnes foreningen af kassereren og en anden fra bestyrelsen. Pt. er kassebeholdningen relativt lille og vi kan senere ændre i fuldmagt og vedtægter. Vi diskuterede også om aktiviteter som frokoster. Det tager vi også senere når vi har aktiviteter og projekter og skal til at ansøge igen. Der var enighed om at der skal være noget for alle – både aktive og mere upolitiske og tilbageholdne medlemmer. Vi skal støtte svagere brugere og fremme at alle kan komme til orde.

4     Referatet fra generalforsamlingen den 23. januar 2008 blev godkendt.

Der vil senere komme et tillæg til referatet fra generalforsamlingen og reviderede vedtægter med foreningens nye navn, udarbejdet af rejsekonsulent Ulf Olsen, med samtlige de kommuners navne som hører under LAP Københavns Omegn. Dette sker for at have et hurtigt overblik og for at undgå senere tvivl om den geografiske inddeling.

5    Bestyrelsen konstituerede sig i enighed, dags dato, som følger:

Formand: Lars Arredondo

Næstformand: Michael P. Krog

Sekretær og officiel kontaktperson: Anders T. Raabo

Kasserer: Nils H. Andersen

Bestyrelsesmedlem: Wenkina Weidner

Suppleant: Finn Hansen

Vi var enige om at alle i bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet støtter alle og bakker hinanden på, så arbejdsbyrden og ansvaret fordeles og aflastes.

Nils ansøger Landsforeningen LAP om kr. 10.000 til det fremtidige arbejde.

Michael fortalte om Fællesrådet for bruger- og pårørendeforeninger på psykiatriområdet i Hovedstadsregionen.

Der lægges fra Hovedstadens Psykiatri op til større gensidig information og samarbejde. Michael var til møde med HP dagen i forvejen og de lagde bl.a. op til fire nye fremtidige Psykiatriinformationscentre med brugerindflydelse og deltagelse af 3 – 5 medlemmer fra Fællesrådet i en række dialogfora.

LAP Københavns Omegn besluttede at søge medlemskab i Fællesrådet snarest muligt og allerede nu foreslå og stille kandidater til nævnte dialogfora.

Bestyrelsen i LAP Københavns Omegn kan inden den 27. februar give melding om hvilke fora de har lyst til og prioriterer højest til Michael, som vil formidle det videre til Fællesrådet, som han sidder i bestyrelsen for.

Foreløbige navne er sat på listen allerede.

Det drejer sig foreløbig om følgende centre, der skal oprettes dialogfora til, herunder også distriktspsykiatriske centre:

                Psykiatriske Centre:
                Amager
                Ballerup - Anders
                Bispebjerg
                Bornholm
                Frederiksberg
                Gentofte – Michael, Wenkina
                Glostrup
                Hvidovre
                Nordsjælland
                Rigshospitalet
                Sct. Hans
                Børne- og ungdomspsyk.
                Bispebjerg
                Børne- og ungdomspsyk.
                Glostrup
                Børne- og ungdomspsyk. Rigshospitalet
                Retspsykiatrisk  Glostrup
                Psykoterapeutisk Center Stolpegården - Wenkina

6    Den nyvalgte formand Lars Arredondo og kasserer Nils H. Andersen aftalte sammen at gå i banken fredag den 22. februar for at opdatere og ordne LAP Københavns Omegn´s bankforretninger og formalia.

 

7     Næste mødedato for bestyrelsen blev aftalt til: onsdag den 16. april 2008 kl. 18.00 på dagcentret Det Hvide Hus i Gentofte. Stedet skal dog først bekræftes af Lars og Michael og de vil senere udsende nærmere bekræftelse og informationer.

 Indtil vi beslutter andet vil de foreløbige bestyrelsesmøder være ”lukkede”, dels for vi i  starten uforstyrret kan finde et fast og fælles grundlag og for at der kan blive tid og plads  til at nye medlemmer kan få noget reelt ud af at møde op til bestyrelsesmøderne.

 

8    Dette referat fra aftenens møde 19/2 2008 blev oplæst og godkendt af den samlede bestyrelse.


Således underskrevet, d. 22. februar 2008.


______________________________         ______________________________

Lars Arredondo                                            Nils Holmquist Andersen

 

Referat fra LAP-Københavns Omegns bestyrelsesmøde onsdag den 16. april 2008 i Det Hvide Hus, Mitchellsstræde 3, 2820  Gentofte

Tilstedeværende: Wenkina Weidner, Nils Holmquist Andersen, Lars Arredondo & Michael P. Krog

Fraværende: Finn Hansen & Anders Raabo

1.          Referent: Michael og om nødvendigt ordstyrer

2.          Michael orienterede om hvem der var kommet i diverse dialogfora via Psykiatriforeningernes Fællesråd.

Det blev besluttet at søge optagelse i Psykiatriforeningernes Fællesråd i Hovedstadsregionen. Der skal således senere udpeges 2 medlemmer til Repræsentantskabet, som mødes hvert halve år og som her vælger en bestyrelse for Fællesrådet. Der kan kun vælges 1 repræsentant fra hver landsdækkende forening. Pt. er Erik Olsen fra LAP-København/Frederiksberg medlem for LAP og i øvrigt Michael Krog for Foreningen BUPS – BrugerUdviklingsprojektet for Psykisk Syge & sårbare.

De reviderede vedtægter for LAP-Københavns Omegn med nævnelse af samtlige kommuner som hører under, er endnu ikke udsendt. Michael rykker rejsekonsulent Ulf Olsen.

Lars Arredondo har endnu ikke været til et ordinært bestyrelsesmøde i LAP-Region Hovedstaden pga. forfald. Vi forespørger om mulighed for suppleant for bedre at kunne dække og møde op og i så fald udpege Michael som næstformand.

Lars foreslår at samle flere nærliggende kommuner – som f.eks. Gentofte, Lyngby, Gladsakse, Ballerup – i et samarbejde for bl.a. gensidig støtte, vidensdeling, workshops, kurser, mad- og ”voksenlegestuer”, udflugter og udveksling af arrangementer. Det kan være væresteder, sport og mere varierede tilbud. Lars vil konkretisere ved at skrive et notat om det, som kunne være et pilotprojekt under LAP for andre kommuner. Vi starter med at danne en netværksgruppe, som vil indkalde til et infomøde om hvad man kan få ud af et tværkommunalt socialt samarbejde.

Vi skal også når kræfterne og informationer er til det, jævnligt udsende et nyhedsbrev for LAP-Københavns Omegn. Michael vil godt være med til at stå for det, når vi beslutter det.

Wenkina taler med Finn og Anders om hvordan det står til.

Vi har vedtaget at forespørge og udpege Steen Moestrup som revisor og Paul Bjerager som revisorsuppleant.

Nils har oprettet en særlig rundsendingsliste for bestyrelsen, som er: lko@blot.dk

3.          Næste åbne bestyrelsesmøde bliver fredag den 6. juni 2008 kl. 17.00 i Det Hvide Hus.       

        Der sendes indbydelser ud til hele Københavns Omegns medlemmer.  

        Mandag den 22. september 2008 bliver efterfølgende bestyrelsesmøde efter sommerferien.

 

 

        Således sluttede det første konstituerende bestyrelsesmøde i LAP-Københavns Omegn.

 

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i LAP Københavns Omegn 

Fredag den 8. februar 2013 i Danske Bank Gentoftegade 

Tilstedeværende: Lars Arredondo, Michael P. Krog, Nils Holmquist Andersen 

Dags dato d. 8. februar 2013 har medlemmer af bestyrelsen, for LAP Københavns Omegn, overdraget prokura for netadgang for foreningens konto til formand og næstformand. Henholdsvis Lars Arredondo og Michael P. Krog. 

 

Kommentar af Lars Arredondo 10 marts 2013: 

Danske Bank har sendt skrivelse med formelle krav for at få foreningskonto. Disse Krav kan først efterkommes når vi har holdt møde om et par uger, med den foreløbige bestyrelse. 

Der er PT 6 medlemmer af denne, Dvs. 3 udover os der var til mødet d. 8. februar.

Der er fundet en kasserer: Joen Bjerregård.  

Indkaldelse til Åbent bestyrelsesmøde LKO 9. april i Carlshuse

Hermed indkalder jeg til åbent bestyrelsesmøde 13:30 til 16 (17) i Carslhuse i Søborg.

Beklager den korte frist, men jeg har lige fået lokaler den dag.

 

Dagsorden:

 1. Valg af referent og ordstyrer
 2. Hvem er i bestyrelsen? og hvem stiller op til valg på generalforsamlingen? Præsentation af nuværende medlemmer og kandidat til kasserer posten.
 3. Hvordan får vi flere bestyrelsesmedlemmer?
 4. Hvordan gør vi LKO mere synligt?
 5. Idéer og forslag til generalforsamlingen. 
 6. Forslag til nyemødedatoer næste bestyrelsesmøde og generalforamling.
 7. Evt. sent fremmødte medlemmer kan fortsætte punkt 2-6

Vi har lokalet helt til Kl 17. Jeg ved at nogle af jer ikke kan komme før, så i er velkomne kl 17 vi kan godt tale videre andetsteds i Carlshuse. 

 

Hvis i slet ikke kan komme tirsdag 9/4 kan i også skrive til mig og komme med forslag til det fra dagsordenen eller andet. Jeg ved at det kan være svært at samle hele bestyrelsen på en gang, så vi holder et bestyrelsesmøde igen i starten af maj og generalforsamlinge i slutningen af maj eller starten af juni. 

 

For mødet i starten af maj vil dato og tidspunkt blive lagt med specielt hensyn til de der ikke kan komme tirsdag 9/4. Alle er dog velkomne begg dage.

 

I kan komme allerede mellem 12 og 13 og spise frokost i Carslhuse (35 Kr) LKO betaler frokosten og en sodavand til dem der deltager i mødets punkt 1 til 6. Der vil være kaffe, the, vand og lidt snacs til selve mødet.

 

Til dem der ikke har set det endnu er her addressen på min/LKOs hjemmeside: www.lap-kbh-omegn.dk

 

Tilmeld jer til mig på mail, eller meld afbud.

 

Mødet holdes på addressen: 

Carl Blocs alle Nr. 7 lokale 215  

Carslhuse ligger i en stor rød murstensbygning på en sidevej til Søborg Hovedgade , modsat side af den hvor søborg skole liggger   BUS  6A   se  http://www.gladsaxe.dk/carlshuse

 

 

VH.   Lars Arredondo   Formand LKO, LAP Københavns Omegn

 

(Telefon Lars A. 23 49 40 34 Kun til besked lige før mødet) 

Referat af åbent bestyrelsesmøde i LKO - LAP- Københavns Omegn, tirsdag den 9. april 2013.

Afholdt på Carlshuse, Carl Blochs Allé 7, 2860  Søborg.

Deltagere: Lars Arredondo, Nils Holmquist, Knud Fischer-Møller & Michael P. Krog

Afbud: Wenkina W.

Dagsorden:

Punkt 1. Enighed om ikke at benytte en egentlig ordstyrer. Michael blev valgt til referent.

           2. Lars, Nils & Michael stiller gerne op igen til ny bestyrelse. Wenkina forventes også at blive i bestyrelsen. Knud vil gerne afvente sin stillingtagen.

               Nils & Michael blev fotograferet til hjemmesiden og underskrev papirer.

               Indtil andet besluttes fortsætter Lars som formand og Michael som næstformand. Nils afstår som kasserer og i stedet foreslås Joen Bjerregaard som ny kasserer. Joen er uddannet revisor og forventes at støde til senere på dagen.

          3.  Vi skal være mere synlige og konsolidere os som aktive og udadvendte for at få flere medlemmer og især nye bestyrelsesmedlemmer. Vi skal tale om muligheden for at blive bestyrelsesmedlem til egnede og interesserede.

           4. For at blive mere synlige skal vi fortsætte og udbygge vores hjemmeside: www.lap-kbh-omegn.dk Hjemmesiden har været i gang i ca. 2 måneder. Bestyrelsen godkendte hjemmesiden og bevilgede samtidig dækning af udgifter i forbindelse med etableringen. Her og andre steder skal vi efter resurser og evner  være synlige ved at vise de resultater og det arbejde vi udfører i diverse dialogfora og andre steder. Lars læste højt af papiret om samarbejdsmuligheder mellem væresteder og kommuner. Vi har afsat penge til formålet.  Vi skal have udarbejdet et indlæg (1/3 A4-side) til den landsdækkende LAP-folder og siden en egentlig folder om LKO (A4-side foldet i 3 afsnit), med indbydende tekst og billeder og fortælling om tidligere og kommende aktiviteter og arrangementer.                                                                                                                                           

                Dernæst skal vi være synlige ved at afholde flere mindre og enkelte større og mere synlige og populære arrangementer i lokalområdet. Det kunne være om et aktuelt og relevant emne og/eller med en person som har ry for at tiltrække et større publikum. Som f.eks. da Landsforeningen Sind afholdt et udsolgt møde med lægen Peter Lund Madsen i Lyngby Kulturhus.

                Vi skal veksle mellem at holde både bestyrelsesmøder og andre offentlige arrangementer forskellige steder i vores målområde. Helst mindst et månedligt møde.

                 Med tiden skal vi have en profil på Facebook, så vi hurtigt, billigt, nemt og effektivt kan nå ud til eksisterende og potentielle nye medlemmer. Det vigtigste er at blive en god, fungerende bestyrelse med udadvendte og brugervenlige aktiviteter - så kommer nye bestyrelsesmedlemmer og flere medlemmer også.

                 Lars og Nils mente at der var godt kr. 20.000 i kassebeholdningen, men at vi også kan søge mere.

            5. Generalforsamlingen foreslås afholdt på Det Hvide Hus mandag den 10. juni 2013 kl. 16.00, med indkaldelse senest 3 uger før.                                                                                                                                       Lars vil gerne stå for varm medlavning med 2 – 3 hjælpere. Menuen skal være lokkemad…                                                                                                                                       Det er udgangspunktet, men ellers er ugerne 23 (mand. 3. – 9. juni) & 24 (mand. 10. – 17. juni 2013) stadig i spil. Tirsdage har Carlshuse aftenåbent.

Næste ekstramøde forventes at blive enten søndagene den 5. eller den 12. maj 2013, men Lars informerer når det er på plads.

                                                                                                     Referatet er hermed vitterliggjort – Michael P. Krog

 

Indkaldelse til generalforsamling LKO 2013

 

Hermed indkaldes til generalforsamling søndag d. 9. juni 2013

Kl. 11- 15:00 i Carlshuse i Søborg 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Foreningens regnskab for det foregående år
 4. Bestyrelsens og evt. indkomne forslag
 5. Godkendelse af budget for indeværende år
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
 8. Forslag til handlingsplan for det kommende år
 9. Valg af revisor
 10. Valg af suppleant for revisor
 11. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne skal i skriftlig form være i bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse for at kunne behandles på denne.

Forslagene skal så vidt muligt være begrundede.

Der er frokost Kl. 13:00-13:40

LKO betaler frokosten og en sodavand 35+15=50Kr. til dem der deltager i hele generalforsamlingen(få kvittering). Pengene refunderes når vi slutter.

Der vil være kaffe, the, vand og lidt snacks til selve mødet.

Til dem der ikke har set det endnu er her adressen på min/LKOs hjemmeside:

www.lap-kbh-omegn.dk

Alle: Tilmeld jer til mig på mail eller papirpost.

For bestyrelsesmedlemmer: Meld afbud hvis i ikke kan komme.

Mødet holdes på adressen: Carl Blochs alle Nr.7  2860 Søborg. Lokale vil fremgå af opslag.

Carlshuse ligger i en stor rød murstensbygning på en sidevej til Søborg Hovedgade, modsat side af den hvor Søborg skole ligger. BUS 6A.

Se http://www.gladsaxe.dk/carlshuse

VH.   Lars Arredondo   formand LKO, LAP Københavns Omegn

Dalstrøget 104 St. 2870 Dyssegård

E-mail: larsa@tdcadsl.dk

Telefon Lars A: 23 49 40 34 Kun til besked lige før mødet.

Referat fra Generalforsamling i LKO – LAP – Københavns Omegn Søndag den 9. juni 2013                                                                   Sted:  Carlshuse, Carl Blochs vej 7, 2220 Gladsaxe

Tilstedeværende: Lars Arredondo, Nils Holmquist Andersen, Joen Bjerregård, Wenkina Weidner &    Michael P. Krog                                                                                                                                                                             Afbud: Knud Fischer-Møller

Punkt 1.     Nils H. blev valgt til dirigent & Michael P. Krog valgt til referent

Punkt 2.     Nils H. spurgte til og konstaterede derefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav herefter ordet til formand Lars A. for at afgive den mundtlige beretning på baggrund af den skriftlige, som er vedhæftet dette referat.

Debatten mundede ud i at man ville søge pengemidler andre steder og  i højere grad  prioritere aktiviteter og arrangementer for dermed at vise sit værd og eksistensberettigelse end pt. bruge resurser på en større medlemshvervning. Nuværende og kommende medlemmer skal kunne se konkrete resultater og aktiviteter for at støtte deres valg af medlemskab af foreningen. Det vigtigste i første omgang er at vise synlighed og skabe troværdighed.

Hjemmesiden blev også debatteret og Lars A. ville trods kritik af økonomien bag og dens begrænsede udfoldelsesmuligheder fastholde den i sin nuværende form. Hjemmesiden skal løbende gennemgås – og finde sin form på længere sigt.

Lars A. vil sammen med den kommende kasserer erhverve et cvr. nummer til foreningen og få de juridiske og bankmæssige forhold i orden heri indbefattet indhente de indefrosne midler og indeståender fra hovedforeningen LAP.

Forsamlingen tog de tidligere års manglende aktiviteter til efterretning og godkendte årets beretning.

Punkt 3.     Lars A., forelagde og gennemgik diverse regnskabspapirer i mangel af et egentligt regnskab pga. manglende aktivitet de seneste år.

Forsamlingen tog de fremlagte regnskabspapirer til efterretning.

Punkt 4.     Bestyrelsen havde ingen konkrete forslag at fremlægge og der var ikke indkommet forslag udefra. Punktet udgik.

Punkt 5.     Den nyvalgte kasserer vil gennemgå foreningens økonomi og på vil på denne baggrund udarbejde et overblik over den forgangne og den nuværende/kommende økonomi. På baggrund heraf vil bestyrelsen ad hoc vurdere økonomien og diverse forslag, udgifter og aktiviteter.                                          Hvis det bliver relevant vil bestyrelsen søge midler og fonde til andre og større aktiviteter.

 

Punkt 6.     De tilstedeværende Lars A., Nils H., Joen B., Wenkina W. og Michael K. samt ikke-tilstedeværende Knud F., stillede op til den kommende bestyrelse.                                                                                       Der kunne ifølge vedtægterne vælges 5 medlemmer til bestyrelsen, hvilket ved fredsvalg blev                    Lars A., Nils H., Joen B., Wenkina W., og Michael K.                                                                                      Bestyrelsesmedlemmerne i LKO er normalt valgt for en 2-årig periode og for at opnår årligt valg blev Lars A., Joen B., og Michael K. valgt for 2 år og Nils H., og Wenkina W. valgt for 1 år.

Punkt 7.      Knud F. blev valgt som suppleant.

Punkt 8.      Bestyrelsen vil på baggrund af generalforsamlingen og de kommende møder løbende tage stilling til aktiviteter og andre arrangementer for det kommende år.  Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at få idéer til aktiviteter og til en vis grad gå videre med dem dog uden at involvere foreningen økonomisk og juridisk.                                                                                                                                                                                    Wenkina W., forslog et arrangement med en oprydningskonsulent. Wenkina fik mandat til at gå videre med idéen – eventuelt sammen med andre interessenter eller samarbejdspartnere.

Wenkina W. foreslog også at kommende møder i bestyrelsen som supplement kunne foregå som skype-møder. Dette vil især være fordelagtigt for kortere møder med konkret og overskueligt indhold. De skulle således styres stramt og med en fast dagsorden. Det var der stor enighed om at gennemprøve dette.

Punkt 9.      Som intern revisor valgtes Steen Moestrup.

Punkt 10.   Der valgtes ingen suppleant for revisor.

Punkt 11.   Under punktet Eventuelt udspandt der sig en løs snak om fremtiden, hvorefter forsamlingen gik videre til spisning andetsteds i huset og herefter opløstes.

 

 

 

 

Michael P. Krog, Referent for generalforsamlingen

 

 

 

 

 

Nils Holmquist, Dirigent for generalforsamlingen

Indkaldelse til åbent bestyrelsesmøde i LKO, LAP Københavns Omegn, søndag d. 22 juni 2014 i Carlshuse

Hermed indkalder jeg til åbent bestyrelsesmøde, dvs. alle medlemmer af LKO kan være med. De har taleret men kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Mødet holdes søndag d. 22. juni 2014, 11:00 – 15:30 i Carlshuse i Søborg. 

Dagsorden:

 1. Valg af referent og ordstyrer, samt godkendelse af dagsorden.
 2. Hvem stiller op til valg til bestyrelsen på generalforsamlingen? Præsentation af nuværende medlemmer og kandidater.
 3. Hvordan får vi flere bestyrelsesmedlemmer/suppleanter?
 4. Hvordan gør vi LKO mere synligt? Visitkort, indlæg til hvervefolder, Facebook gruppe.
 5. Forslag til grupper: PR gruppe, Event og fondssøgningsgruppe, Politik og presse gruppe.
 6. Sammenlægning med LAP Nord Vest.
 7. Tilbagemeldinger fra dialogfora.
 8. Idéer og forslag til generalforsamlingen. 
 9. Forslag til nye mødedatoer, næste bestyrelsesmøde og generalforsamling.
 10. Eventuelt ordet er frit.

Vi behøver ikke fortsætte til 15:30, hvis vi bliver færdige før.

Frokost i Carlshuses café 12- 13 (35+15 Kr.). LKO betaler frokosten og en sodavand til dem der deltager fra Kl. 11. Der vil være kaffe, the, vand og lidt snacks til selve mødet.

Hvis i slet ikke kan komme søndag 22/6 kan i også skrive til mig og komme med forslag til det fra dagsordenen eller andet. Jeg ved at det kan være svært at samle hele bestyrelsen på en gang. De gælder også dem der ikke er i bestyrelsen. Husk at vi også kan holde Skype møder. Få endeligt en Skype profil.  

Næste mødes dato og tidspunkt blive lagt med specielt hensyn til de der ikke kan komme søndag 22/6. Alle er dog velkomne begge dage.

Der er oprettet en Facebook gruppe: ”  LKO.medlemmer  ”. Det er en lukket gruppe. Kun for medlemmer af LAP Københavns Omegn. Det er til debat om LKO, Lokalpsykiatri og deling af artikler. I kan ikke se gruppen på Facebook, men hvis I ønsker at være med, så. kontakt mig på Facebook, på mail eller telefon. 

Til dem der ikke har set det endnu: Her er adressen på min/LKOs hjemmeside:

www.lap-kbh-omegn.dk

Tilmeld jer til mig på mail, eller meld afbud. 

Mødet holdes på adressen: Carl Blochs alle Nr. 7 Kælderen

Carlshuse ligger i en stor rød murstensbygning på en sidevej, Carl Blochs alle, til Søborg Hovedgade, modsat side af den hvor Søborg skole ligger. BUS 6A

se http://www.gladsaxe.dk/carlshuse 

Uddrag af referat fra tidligere møde:

”  Dernæst skal vi være synlige ved at afholde flere mindre og enkelte større og mere synlige og populære arrangementer i lokalområdet. Det kunne være om et aktuelt og relevant emne og/eller med en person som har ry for at tiltrække et større publikum. Som f.eks. da Landsforeningen Sind afholdt et udsolgt møde med lægen Peter Lund Madsen i Lyngby Kulturhus.

                Vi skal veksle mellem at holde både bestyrelsesmøder og andre offentlige arrangementer forskellige steder i vores målområde. Helst mindst et månedligt møde. ”

Derfor er punkt 5 på dagsordenen.

 ” Med tiden skal vi have en profil på Facebook, så vi hurtigt, billigt, nemt og effektivt kan nå ud til eksisterende og potentielle nye medlemmer. Det vigtigste er at blive en god, fungerende bestyrelse med udadvendte og brugervenlige aktiviteter - så kommer nye bestyrelsesmedlemmer og flere medlemmer også.  ”

Facebook gruppen er oprettet. Se ovenfor.  

               

Uddrag af referatet fra sidste generalforsamling:

” Debatten mundede ud i at man ville søge pengemidler andre steder og i højere grad prioritere aktiviteter og arrangementer for dermed at vise sit værd og eksistensberettigelse end pt. bruge resurser på en større medlemshvervning. Nuværende og kommende medlemmer skal kunne se konkrete resultater og aktiviteter for at støtte deres valg af medlemskab af foreningen. Det vigtigste i første omgang er at vise synlighed og skabe troværdighed. ”

Se punkt 4 og 5 på dagsordenen. At lave visitkort og indlæg til hvervefolder er en billig og enkel måde at gøre opmærksom på LKO, hjemmesiden og Facebookgruppen. Jeg kan selv, personligt, påtage mig at gøre dette for meget små udgifter, der er ikke tale om en stor og dyr medlemshvervning. Det vil være en fordel hvis medlemmer vil lægge dette materiale på deres lokale væresteder mv.

Med henblik på aktiviteter og arrangementer har jeg netop foreslået en event og fondssøgningsgruppe, under punkt 5 på dagordenen.

 

VH.   Lars Arredondo, Formand for LKO, LAP Københavns Omegn

Mail: larsa@tdcadsl.dk 

Telefon Lars A. 23 49 40 34. Kun til beskeder lige før mødet.

Foreløbigt referat af bestyrelsesmøde søndag d. 22 juni 2014 i Carlshuse:

 

Til stede Lars Arredondo og Wenkina Weidner

Afbud fra Nils, Michael og Knud

 

2.  Wenkina og Lars fortsætter i bestyrelsen

3. Vi hverver indtil videre gennem netværk og væresteder. Spørger direkte.

4. Grønt lys for at Lars Laver folder indlæg og visitkort Det er ikke en større medlemshvervning og Lars kan gøre det selv, for små midler.

 

5. Vi må danne grupper fra næste møde Lars taler med de relevante bestyrelsesmedlemmer, om hvem der vil være i grupperne.

6. Vi er lagt sammen med dem de har fået indkaldelsen, men vi har ikke hørt fra nogen af dem.

7. Vi talte om at Dialogfora medlemmer skulle sende referater til maillisten, og at de evt. skal lægges på hjemmesiden.

8. Wenkina foreslog, som emne for et event at vi kunne få en oprydningskonsulent ud og holde et oplæg.

9. og 10.  Lars gennemgår dagsordenen med hver af bestyrelsesmedlemmerne. Derefter kommer der et endeligt referat ud, og der foreslås en ny mødedato. Nok i august eller september.